Hoppa till huvudinnehåll

Social hållbarhet - nästa steg för att få Sveriges e-handel klimatsmartast i Europa

fredag, december 9, 2022

– Rätt teknik löser inte alla hållbarhetsutmaningar. Vi måste fokusera på den sociala och ekonomiska hållbarheten för att få en miljömässigt hållbar handel, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef, PostNord Sverige.

Naznouch

Foto: PostNord

Ett av de största svenska bolagen med inverkan på både e-handeln i Sverige och Norden är PostNord. Naznoush tillträdde som hållbarhetschef på PostNord Sverige i januari 2022 och utöver sin roll på PostNord är hon engagerad i många hållbarhetsinitiativ där ett av dem är som styrgruppsrepresentant i ASTER.

Här delar Naznoush med sig av sina åsikter, erfarenheter och reflektioner kring hållbarhet med fokus på e-handel.

Hur blir Sverige världsledande inom hållbar e-handel?

Sveriges befolkning konsumerar långt över sina tillgångar idag. Naznoush vill se en förändring nu. Någonstans har vi misslyckats att kommunicera och skapa en förståelse för komplexiteten i hållbarhetsfrågor, bara för att vi väljer en fossilfri transport, så är det inte hållbart att konsumera i den utsträckning vi gör idag. Naznoush uttrycker att hon är bekymrad över den utvecklingen.

Sverige ligger idag i framkant när det gäller tekniken kring hållbar e-handel. Men med regeringens omprioriteringar på området kommer det ställas högre krav på näringslivet om Sverige ska lyckas få den klimatsmartaste e-handeln.

De tre hållbarhetsbenen miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet är alla lika viktiga för att vi ska nå de uppsatta klimatmålen. Naznoush återkommer flera gånger under intervjun till att det inte är möjligt att göra omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle om vi inte har social- och ekonomisk-hållbarhet med i kalkylen. Hon betonar att i den bästa av världar så blir hållbarhet en säkerhetspolitisk fråga och om det sker så kommer det finnas en helt annan muskelkraft och resurssättning för att nå de uppsatta klimatmålen.

Samarbete - en möjliggörare

Naznoush är tydlig med att vi inte kan få en hållbar e-handel utan att samarbeta, samverka och lära från varandra.

ASTER kan i sin roll som opartisk och sakkunnig konsekvent jobba med att få till en hållbar utveckling av e-handeln. Det finns alltid olika särintressen och målkonflikter i alla typer av samarbeten, alla har vi olika uppdrag och roller, men här ska, och kan, ASTER se vad som är viktigt för branschen i stort och vad som är bäst för AB Sverige. Det är viktigt att ASTER är en part att lita på när det svänger snabbt, säger Naznoush.

Postnords roll i omställningen

PostNord är stora och tonsättande i logistikbranschen, det är därför också viktigt att vara tonsättande gällande hållbarhetsfrågor, säger Naznoush.

Naznoush förklarar att det därför är viktigt för PostNord Sverige att var en del av hållbarhetsinitiativ såsom ASTER, både för att lära och höra vad andra inom branschen har att säga men också för att kunna vara en drivkraft, bidra och föra hållbarhetsfrågor framåt.

PostNords hållbarhetsarbete tar bland annat avstamp ifrån Agenda 2030: FN’s Globala Hållbarhetsmål, där de samtliga fundamenten: sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten är inkluderade. PostNord har tre övergripande hållbarhetsmål, det första är att de manifesterar klimatledarskap, detta innebär fossilfritt 2030, minskade CO2-utsläpp med 40% till 2025 och slutligen nollutsläpp på lastmile senast 2027. Det andra är att PostNord värnar om sina medarbetare och slutligen att de frigör kraften i mångfalden.

Green by PostNord är en koncernövergripande satsning som säkerställer deras klimattransformation, satsningen består av 10 tal CoE (Center of Excellensens) bland andra finns tex arbetsgrupper för fastigheter, infrastruktur, elekromobilitet, policyfrågor, effektiviseringar, logistikoptimeringar, utbildningsinsatser och strategiska partnerskap, likt ASTER, både nationellt och internationellt.

– Men det är också viktigt att upplysa kunder och samarbetspartners om utmaningarna som finns, såsom konsumtionsbilden och returhantering, så att vi tillsammans kommer framåt. Hur kan vi rimligtvis bli hållbara i den enorma konsumtionstakten vi har? Vi måste börja tänka annorlunda nu, säger Naznoush.

Nästa steg?

– Hållbarhetsfrågorna är komplexa och mångdimensionerad. Digitaliseringen, den exceptionella teknikutvecklingen, pandemin, kriget, säkerhetspolitiska läget och förändrade livsvanor komplicerar till det hela men några av dessa faktorer som tex digitaliseringen är en förutsättning för hållbar utveckling. I takt med digitaliseringen och teknikutvecklingen så behöver utbilda, upplysa och kommunicera för att få till en hållbar utveckling, avslutar Naznoush.