Hoppa till huvudinnehåll
paket på ett lager

Smarta Fossilfria Returflöden

Syftet med Smarta Fossilfria Returflöden är att förstå mer om de bakomliggande faktorerna och de huvudsakliga anledningarna till varför en handlare beslutar sig för att implementera ett digitalt returinformationssystem. Utifrån denna förståelse är målsättningen att beskriva, i form utav en roadmap, hur dessa lärdomar om implementeringen och dess effekter på den egna verksamheten kan användas för att ta nästa steg, nämligen bistå och accelerera dels en omställning till ett transporteffektivt samhälle genom att på ett smart sätt styra dagens returflöde men även hitta vägen framåt för att skapa morgondagen smarta fossilfria returflöden i en cirkulär ekonomi.

Bakgrund

Returflöden har inom e-handeln länge accepterats och ansetts som ett nödvändigt ont. Returnivåerna idag gör att många handlare drabbas hårt ekonomiskt vilket har lett till att företag dels försöker begränsa mängden returer men även se över själva returprocessens effektivitet. En del i detta arbete är att digitalisera returprocessen och på så vis få en bättre flödes- och kostnadskontroll. Samtidigt, så diskuteras det hur vi kan transformera dagens linjära ekonomi till cirkulär ekonomi/affärsmodeller där olika resurser t.ex. återbrukas, återanvänds eller delas. Det vill säga vi har två liknande returflöden där vi vill begränsa det ena, dagens returer, men samtidigt bygga system för att öka återflödet av det andra morgondagens cirkulära. I det ena flödet så är det mest ett internt, företags, kostnads/lönsamhetsfokus medan i det andra så hamnar miljön, hållbarhet och omställningen i fokus. Detta projekt försöker förstå hur vi kan göra både och dvs både förbättra lönsamheten men inte på bekostnad av miljön.

Mål

Syftet med projektet är, att genom att djupstudera ett unikt fall där ett smart digitalt retursystem implementerats, utveckla och sprida ny kunskap om hur den smarta fossilfria returen bidrar till en accelererad klimatomställning. Det huvudsakliga målet med förstudien är att ta fram en roadmap för hur vi tillsammans med handeln och dess partners skapar en gemensam målbild för den smarta fossilfria returen. Detta gör vi genom att redovisa svaren på följande frågor:

  • Vad innebär en smart fossilfri retur? Vilka miljömässiga effekter kan en sådan retur ha?
  • Vilka kort- och långsiktiga hinder kan vi identifiera för att uppnå en smart fossilfri retur?
  • Vilka förutsättningar behövs inom en organisation att kunna tillhandahålla en smart fossilfri retur?
  • Vad krävs för att få fler företag att förflytta till smarta och fossilfria returer? Krävs vissa policy- eller regelverksförändringar?

I slutet av förstudien kommer en generell roadmap presenteras som är skalbar för andra aktörer inom handeln som baserar på ovanstående frågeställningar.

Fakta

Smarta Fossilfria Returflöden partners är Stadium, Easycom, Acceltech och leds av ASTER via ReLog vid Lunds universitet. Projektet är finansiserat vida Triple F

Vill du veta mer?

Klas Hjort

Klas Hjort

ReLog, Lunds Tekniska Högskola
Projektledare