Hoppa till huvudinnehåll

Modellering av fastighetsnära godstransporter

Två kvinnor samtalar på en gångväg

I förstudien Modellering av fastighetsnära godstransporter kommer förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter, mat- och livsmedelsleveranser samt återvinning och avfall) från bostäder och verksamheter att utredas. 

Syftet är i förlängningen att kunna tillhandahålla trovärdiga underlag av hur mycket godstrafik som kan förväntas till och från ett område redan i tidiga skeden av stadsutveckling- och förtätningsprojekt. Det gör det möjligt att redan tidigt kunna diskutera åtgärder för att minska transportbehoven, negativ klimatpåverkan och trängsel. En möjlig modellering av fastighetsnära godstransporter planeras att integreras i Hållbarhetsverktyget som idag tillhandahåller motsvarande modellering för persontransporter.

I dagsläget saknas tillförlitliga underlag för att planera för framtidens godstransporter i tätbebyggda områden. Det bidrar i förlängningen till att offentlig sektor saknar tillräckliga data och kunskap om behoven för att kunna ta välgrundade beslut om t.ex. förslag på nya leveranslösningar eller alternativa leveransmönster. Vad som är möjligt att modellera är starkt knutet till datatillgång. Tillgång till data just gällande godsleveranser är en utmaning då många organisationer som har relevant data inte är motiverade att dela med sig av affärsmässiga skäl. Just kombinationen av aktörer i denna förstudie utmärker sig i diversiteten av behovsägare samt aktörer som innehar relevant data. Genom att involvera dem i processen hoppas vi att relevanta aktörer kan se vilken nyttan datadelning kan ge både för dem själva och för samhällsplaneringen i stort.

Förväntat resultat:

  • En kravbild som synliggör vilka önskemål och behov verktygets användare ställer på den nya godsfunktionen.
     
  • En kartläggning av vilka indata som krävs för att möta användarnas behov och kunna utforma en beräkningsmodell samt hur tillgängligheten till dessa data ser ut och vid behov kan förbättras.
     
  • Förståelse av möjligheterna för hur krav från användare och tillgång till data kan omsättas till modellerings- och beräkningsmetoder.
     
  • En tydlig bild av vad som krävs för att vidareutveckla Hållbarhetsverktyget att inkludera gods och vilka utmaningar som ett genomförandeprojekt skulle stå inför.

Vilka är med i projektet?

Förstudien kommer projektledas av Göteborgsregionen som är huvudsökande och övriga parter som ingår i projektet är IVL Svenska MiljöinstitutetJohanneberg Science Park och Lindholmen Science Park som drivande parter.

Övriga parter som deltar är Stockholm stadBorås stad, Härryda kommunGöteborg stadBusiness region Göteborg (BRG), Landvetter södra utvecklingMölnDala fastighetBest TransportGordon DeliveryiBoxenBzzt, Movebybike, och Velove Bikes som deltagande parter samt nShiftRISE, Södahl & Partners, TrivectorTrafikverket och Trafikanalys som referensgrupp.

Vill du veta mer om Modellering av fastighetsnära godstransporter?